Bütçe Yönetimi

 

* Site resmi defterlerinin yıllık noter tasdiklerinin yaptırılması
* İşletme projesinde belirtilen avans ve aidatların takip ve tahsili
* Bina yönetimi ve 3.şahıslarla ilgili ödemelerin yapılması
* Site personelinin özlük hakları ile ücretlerinin ödenmesi
* Site gelir ve giderlerinin muhasebeleştirilmesi
* Her ay borç alacak çizelgelerinin blok panosunda ve internet ortamında duyurulması
* Denetim kuruluna faaliyet ve mali raporların sunulması
* Yıllık faaliyet raporunun yılsonunda genel kurula sunulması
* Resmi defterlerin yıl sonunda yönetim kuruluna ibrası.