Hukuki Yönetim

  • Tüm hukuki takipler ile ödenmeyen aidat alacakların hukuki yollardan tahsil ve takiplerinin yapılması,
  • 634 Sayılı Kat Mülkiyeti Kanunun Yöneticiye verdiği Görev, Sorumluluk ve Haklarla sınırlı kalmak kaydıyla yönetimi.
  • Kat mülkiyetine ilişkin borç ve yükümlülüklerini yerine getirmeyen kat maliklerine karşı icra takibi yapılması ve dava açılması ,
  •  Gerekli hallerde YÖNETİM PLANININ, KAT MÜLKİYETİ KANUNU ile ilgili yasalara uygun hale getirilmesi
  •  Site ve apartman genel kurul toplantılarının ve bu toplantıda alınacak kararların hukuka uygunluğunun sağlanması
  •  Firmalarla ve 3. Şahıslarla yapılacak sözleşmelerle doğabilecek ihtilafların minimum düzeye çekilmesinin temini